Svenska Gerbilföreningen upphör

 

Bakgrund till att SGF upphör

Många ideella föreningar i Sverige upplever att medlemsantalet och även
medlemmarnas engagemang påtaglig har minskat. Svenska Gerbilföreningen är inget
undantag och det sammantaget med att intresset för smådjur som gerbiler också har
minskat anser Svenska Gerbilföreningens styrelse att vi nu tyvärr har nått ett kritiskt lågt
medlemsantal och engagemang för att kunna driva föreningen vidare i enlighet med
föreningens ändamål.

För att föreningen skall upplösas krävs beslut om detta med 3/4 majoritet vid två på
varandra följande årsmöten med minst två månaders mellanrum. Beslut om att tillstyrka
att föreningen upplöses tog på det ordinarie årsmötet den 20 februari 2016. Beslutet
stadfästes på ett extra årsmöte den 3 september 2016.

Styrelsen för Svenska Gerbilföreningen meddelar härmed att föreningen upplöses den 31 december 2016.

Hemsidan för SGF med information om gerbiler kommer att drivas vidare ett tag framöver.